Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Liên hệ

TÀI TRỢ - HIẾN TẶNG   :
 
Bạn có thể tham gia quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam bằng cách gia nhập Qũy văn hóai ALLIANCE MAISON VIETNAM (AM-VN) với tư cách cá nhân tự nguyện , có thể bằng đóng góp tài chánh như một đối tác , hoặc bằng một việc  hiến tặng .

Không có phí gia nhập cho các thành viên tham gia.

Các việc tài trợ hay hiến tặng sẽ nhận được giấy xác nhận của  Kho bạc Nhà nước Pháp , giúp bạn có thể miễn giảm thuế đến 60% đối với các công ty hay 66% đối với cá nhân , hoàn toàn phù hợp với luật lệ hiện hành
 
 Thông tin liên lạc của chúng tôi:
ALLIANCE MAISON VIETNAM (AM-VN) 
FONDS DE DOTATION (AM-VN) , à but non lucratif
CODE APE : 9499Z           N0  SIRET : 822 194 908 00015

Identification internationale ( IBAN) : IBAN FR76 3000 3030 3000 0502 2304 875
Identifiant international de la Banque (BIC) : SOGEFRPP

Đia chỉ Trụ sở chính:
19 Quai de l’Oise 75019 PARIS 
Email :    
secretariat@am-vietnam.org
Website : www.alliancemaisonvietnam.org
Téléphone : +33 1 48 03 90 02 ( France)

Liên hệ   Mme Isabelle Dung :   +84 90 39 05 805 (Vietnam)